Tradičnou súčasťou nášho školského systému je stredné odborné školstvo. Na prípravu učiteľov odborných predmetov pre tieto školy už v minulosti vznikali na vysokých školách technického zamerania rôzne útvary, väčšinou katedry. Ich cieľom bolo umožniť absolventom inžinierskeho štúdia získať pedagogickú spôsobilosť vyučovať odborné (technické, resp. ekonomické) predmety.

Predchodcom Katedry inžinierskej pedagogiky TUKE bol Kabinet vysokoškolskej pedagogiky a didaktickej techniky zriadený na Vysokej škole technickej v Košiciach v roku 1974. Centrálne zabezpečoval didaktickú techniku pre školu a vzdelávanie vysokoškolských učiteľov. Od roku 1987 začal kabinet na základe poverenia Ministerstvom školstva SSR organizovať doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti formou súbežného štúdia aj formou následného štúdia popri zamestnaní.

Záujem o obe formy štúdia rástol, čo viedlo Technickú univerzitu v Košiciach v roku 1992 k zriadeniu Katedry inžinierskej pedagogiky (KIP). Až do roku 2003 KIP sídlila v budove na Watsonovej ulici (dnes Fakulta umení), od roku 2003 sa presťahovala do budovy na ulicu Němcovej. Až do presťahovania bolo súčasťou katedry videocentrum poskytujúce služby pre celú univerzitu.

Vedúcim kabinetu a potom aj prvým vedúcim KIP bol Ing. Václav Fišer, CSc. V roku 1997 ho vo funkcii vystriedal Doc. Ing. Šándor Albert, PhD. Od septembra 2005 bola vedením katedry poverená PhDr. Alena Zeľová, CSc. a v apríli 2007 bola menovaná vedúcou katedry. Túto pozíciu zastávala do apríla 2015. Po uplynutí funkčného obdobia boli vedením KIP poverení v jednotlivých obdobiach: PhDr. Zeľová CSc., prorektor pre vzdelávanie prof. Ing. Ervín Lumnitzer, PhD., Od februára 2017 do januára 2021 pozíciu vedúcej katedry  zastávala Mgr. Mária Benková, PhD. V období február 2021 až december 2021 bol poverený vedením KIP prof. Ing. Ervín Lumnitzer, PhD. a následne Ing. Daniela Petríková, PhD.

Od 1.1.2022 KIP zanikla a problematika inžinierskej pedagogiky bola začlenená do pôsobnosti Oddelenia spoločenských vied (OSV) Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu (ÚJSŠ).