Na úroveň vysokoškolského vzdelávania má významný vplyv kvalita vysokoškolských učiteľov. Tá súvisí s ich kompetenciami odborno-predmetovými (obsahové zvládnutie predmetov, ktoré vyučujú) ale aj s kompetenciami pedagogicko-didaktickými (ako vyučovať) a psychologickými (sociálne spôsobilosti, osobnostné predpoklady). Odborno-predmetové kompetencie nadobúdajú vysokoškolskí učitelia – inžinieri absolvovaním druhého, resp. tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, vedecko-výskumnou činnosťou, odborným rastom… Pedagogicko-didaktické a psychologické kompetencie získavajú zväčša na základe praxe ako výsledok skúseností, teda náhodne, nesystematicky.

Kurz Vysokoškolská pedagogika podľa európskych štandardov organizovaný Katedrou inžinierskej pedagogiky TU predstavuje inštitucionalizovaný spôsob dopĺňania týchto kompetencií. Jeho absolvovanie znamená získanie pedagogickej kvalifikácie podľa medzinárodných štandardov. Program kurzu totiž zodpovedá kvalifikačnému profilu učiteľov technických predmetov podľa IGIP, čo je medzinárodná organizácia venujúca sa vzdelávaniu technických inžinierov – učiteľov (IGIP – Internationale Gesellschaft fűr Ingenieurpädagogik, International Society for Engineering Education – http://www.igip.org).
Katedra inžinierskej pedagogiky TU v Košiciach je zaradená do Indexu IGIP od r. 1997 a v roku 2008 úspešne prešla reakreditáciou. Na základe toho sú absolventi kurzu oprávnení požiadať o medzinárodný certifikát ING-PAED IGIP. (Okrem absolvovania kurzu a inžiniersko-technického vzdelania sú potrebné: aspoň rok inžiniersko-pedagogickej praxe, zaplatenie administratívneho poplatku za zapísanie do Registra ING-PAED IGIP). Certifikát ING-PAED IGIP znamená kvalifikáciu vyučovať odborné technické predmety v štátoch, kde má IGIP svoje národné skupiny, čo je väčšina krajín EÚ. Doposiaľ sa na KIP TU uskutočnilo trinásť behov tohto kurzu.