PEDAGOGICKÁ PRAX

Pedagogická prax je súčasťou druhého (odborovo-didaktického) modulu. Uskutočňuje sa na stredných odborných školách, ktoré sú na základe zmlúv cvičnými školami TUKE. V zmysle rozvíjania učiteľskej profesionality je realizovaná stupňovite. Tvoria ju štyri na seba nadväzujúce časti:

  1. orientačná – jej súčasťou je inštruktáž k pedagogickej praxi garantom predmetu na TUKE, súvislé pozorovanie pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov praktikantmi počas pracovného dňa učiteľa a spracovanie záznamu pozorovania tzv. časovej snímky v priebehu druhého semestra. Zavŕšením tejto časti praxe je seminárne stretnutie vedené garantom predmetu.
  2. diagnostická – jej súčasťou sú náčuvy praktikantov na výučbe profesijných predmetov, počas ktorých praktikanti vyplnia náčuvové hárky a následné rozbory s cvičnými učiteľmi v priebehu tretieho semestra. Táto časť pedagogickej praxe pre praktikantov končí absolvovaním kolokvia vedeného garantom predmetu.
  3. didakticko-projektívna – je časťou pedagogickej praxe, počas ktorej praktikanti v priebehu štvrtého semestra absolvujú tzv. výstupy – výučba plných vyučovacích jednotiek. Ich absolvovanie je podmienené spracovaním písomných príprav na výučbu, ich prekonzultovaním s cvičnými učiteľmi pred výstupmi ako aj rozanalyzovaním po výstupoch. Praktikanti z vyššie uvedených pedagogických dokumentov vytvoria pedagogický denník.
  4. integračno-realizačná – finálna časť pedagogickej praxe, v rámci ktorej praktikanti odovzdajú skompletizovaný pedagogický denník garantovi predmetu, spolu so záverečným hodnotením praktikanta a rozoberú svoje skúsenosti z pedagogickej praxe v rámci semináru vedeného garantom predmetu.