Vyučovacie predmety, ktoré sa venujú aplikácii teoretických poznatkov z oblasti pedagogických a psychologických disciplín pre výučbu odborných predmetov na stredných odborných školách sú zaradené do 2. ročníka DPŠ v zimnom aj letnom semestri. Ich cieľom je umožniť študentovi získať kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon pozície učiteľa odborných predmetov. Ich náplň je rovnaká pre dennú aj externú formu štúdia.

Skupinu profesijných predmetov tvoria:

  • Didaktika profesijných predmetov (DPP)
  • Učebno-didaktické prostriedky výučby (UPV)
  • Metodológia pedagogického výskumu (MPV)
  • Riadenie kvality výučby (RQV)

 


Študijné materiály

K predmetom zo skupiny profesijných predmetov sú študijné materiály na zobrazenie/stiahnutie dostupné nižšie: