DPŠ na TUKE

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. Technická univerzita v Košiciach na základe rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 8. júla 2020 môže poskytovať  programy doplňujúceho pedagogického štúdia na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre príslušné profesijné predmety.

Všetky programy doplňujúceho pedagogického štúdia sa môžu uskutočňovať:

 1. v dennej forme – pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia (dennej formy) v neučiteľských študijných programoch vybraných študijných odborov akreditovaných na TUKE,
 2. v externej forme – pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch vybraných študijných odborov na TUKE, prípadne na iných vysokých školách, pokiaľ nimi absolvovaný program/odbor je totožný s niektorým z tých študijných programov, ktoré sú akreditované v 2. stupni štúdia na TUKE, resp. sú uvedené v sústave študijných odborov na vysokých školách, a ku ktorým má TUKE schválený program DPŠ.

Ide o tieto profesijné predmety: dopravné, ekonomické, ekologické a environmentálne, elektrotechnické, geodetické a kartografické, informatické, kybernetické, stavebné, strojárske, študijného odboru získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

Dopravné predmety. K neučiteľským študijným programom študijného odboru DOPRAVA:

 • akreditovaných na TUKE (Dopravná logistika podniku, Priemyselná logistika, Letecké a kozmické inžinierstvo, Riadenie leteckej dopravy),
 • prípadne iného študijného odboru, ktorým ho možno nahradiť (Poštové technológie, Letecké a kozmické inžinierstvo, Dopravné služby, Poštové služby, Logistika).

Ekonomické predmety. K neučiteľským študijným programom študijného odboru EKONÓMIA A MANAŽMENT:

 • akreditovaných na TUKE (Financie, bankovníctvo a investovanie, Ekonomika a manažment verejnej správy),
 • prípadne iného študijného odboru, ktorým ho možno nahradiť (Národné hospodárstvo, Dejiny národného hospodárstva, Ekonomická teória, Prognostika, Verejná správa a regionálny rozvoj, Financie, bankovníctvo a investovanie, Financie, Poisťovníctvo, Obchodné podnikanie, Obchod a marketing, Odvetvové a prierezové ekonomiky, Účtovníctvo, Finančný manažment, Ľudské zdroje a personálny manažment, Manažment, Ekonomika a manažment podniku, Medzinárodné ekonomické vzťahy, Medzinárodné podnikanie, Svetová ekonomika, Odvetvové ekonomika a manažment, Ekonomika riadenie podnikov, Podnikový manažment, Verejná ekonomika a služby, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Ekonometria a operačný výskum, Cestovný ruch).

Ekologické a environmentálne predmety. K neučiteľským študijným programom študijného odboru EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNE VEDY:

 • akreditovaných na TUKE (Spracovanie a recyklácia odpadov, Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine, Stavby s environmentálnym určením)
 • prípadne iného študijného odboru, ktorým ho možno nahradiť (Ochrana a využívanie krajiny, Environmentálne inžinierstvo, Environmentálny manažment, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Synekológia).

Elektrotechnické predmety. K neučiteľským študijným programom študijného odboru ELEKTROTECHNIKA:

 • akreditovaných na TUKE (Biomedicínske inžinierstvo, Automobilová elektronika, Elektroenergetika, Elektrotechnické systémy, Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, Inteligentná elektronika, Priemyselná elektrotechnika, Senzorika a avionické systémy),
 • prípadne iného študijného odboru, ktorým ho možno nahradiť (Teoretická elektrotechnika, Silnoprúdová elektrotechnika, Elektrotechnológie a materiály, Elektronika, Elektroenergetika, Jadrová energetika, Biomedicínske inžinierstvo, Fyzikálne inžinierstvo, Meracia technika).

Geodetické a kartografické predmety. K neučiteľským študijným programom študijného odboru GEODÉZIA A KARTOGRAFIA:

 • akreditovaných na TUKE (Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností).

Informatické predmety. K neučiteľským študijným programom študijného odboru INFORMATIKA:

 • akreditovaných na TUKE (Aplikovaná informatika, Hospodárska informatika, Informatika, Multimediálne komunikačné technológie, Počítačové modelovanie, Počítačové siete),
 • prípadne iného študijného odboru, ktorým ho možno nahradiť (Teoretická informatika, Počítačové inžinierstvo, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy, Umelá inteligencia, Aplikovaná informatika, Hospodárska informatika, Kognitívna veda, Telekomunikácie).

Kybernetické predmety. K neučiteľským študijným programom študijného odboru KYBERNETIKA:

 • akreditovaných na TUKE (Riadenie procesov získavania a spracovania surovín, Automatizácia a riadenie strojov a procesov, Mechatronika, Robotika),
 • prípadne iného študijného odboru, ktorým ho možno nahradiť (Automatizácia, Mechatronika).

Stavebné predmety. K neučiteľským študijným programom študijného odboru STAVEBNÍCTVO:

 • akreditovaných na TUKE (Realizácia dopravných stavieb, Nosné konštrukcie budov, Nosné konštrukcie a dopravné stavby, Pozemné stavby, Realizácia pozemných stavieb, Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine, Stavby s environmentálnym určením, Technické zariadenia budov, Technológia a manažment v stavebníctve),
 • prípadne iného študijného odboru, ktorým ho možno nahradiť (Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie, Dopravné stavby, Vodné stavby, Nekovové materiály a stavebné hmoty, Vodné hospodárstvo).

Strojárske predmety. K neučiteľským študijným programom študijného odboru STROJÁRSTVO:

 • akreditovaných na TUKE (Integrované systémy riadenia, Materiálové inžinierstvo, Tvárnenie materiálov, Aplikovaná mechanika, Automobilová výroba, Bezpečnosť technických systémov, Digitálne inžinierstvo, Dopravná technika a logistika, Energetické stroje a zariadenia, Inžinierstvo kvality produkcie, Inžinierstvo prostredia, Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve, Meranie, Počítačová podpora strojárskej výroby, Priemyselná automatizácia, Priemyselné inžinierstvo, Priemyselná mechatronika, Riadenie a ekonomika podniku, Robotika, a robotechnológie, Spracovanie plastov, Strojárske technológie, Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo, Strojné inžinierstvo, Technika ochrany životného prostredia, Výrobné stroje a zariadenia, Zváranie, spájanie a povrchové úpravy, Manažment výroby, Monitoring a diagnostika technických zariadení, Obnoviteľné zdroje energie, Počítačová podpora výrobných technológií, Počítačové navrhovanie technologických zariadení, Priemyselný manažment, Progresívne technológie, Technológie automobilovej výroby, Prevádzka lietadiel),
 • prípadne iného študijného odboru, ktorým ho možno nahradiť (Aplikovaná mechanika, Údržba strojov a zariadení, Dopravné stroje a zariadenia, Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, Časti a mechanizmy strojov, Energetické stroje a zariadenia, Strojárske technológie a materiály, Materiály, Medzné stavby materiálov, Energetika, Poľnohospodárska a lesná technika, Procesná technika, Výrobná technika, Výrobné technológie, Priemyselné inžinierstvo, Meranie, Metrológia, Bezpečnosť technických systémov, Kvalita produkcie, Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby).

Profesijné predmety študijného odboru získavanie a spracovanie zemských zdrojov. K neučiteľským študijným programom študijného odboru ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ZEMSKÝCH ZDROJOV:

 • akreditovaných na TUKE (Geologické inžinierstvo, Geoturizmus, Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín, Manažérstvo zemských zdrojov, Mineralurgia a environmentálne technológie, Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín, Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika, Hutníctvo, Tepelná technika a plynárenstvo, Zlievarenstvo),
 • prípadne iného študijného odboru, ktorým ho možno nahradiť (Baníctvo, Banské meračstvo a geodézia, Geotechnika, Banská geológia a geologický prieskum, Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, Mineralurgia, Hutníctvo, Fyzikálna metalurgia).

Inžinierska pedagogika v rámci Oddelenia spoločenských vied (OSV) ÚJSŠ (bývalá Katedra inžinierskej pedagogiky) poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov a absolventov všetkých fakúlt TUKE okrem Fakulty umení, ktorá má akreditované programy DPŠ na výkon pracovnej činnosti učiteľa umeleckých predmetov zodpovedajúce špecifikám učiteľstva predmetov z oblasti výtvarného umenia.