Psychologické disciplíny sú zastúpené v prvom module, kde sa vyučujú tieto psychologické predmety: všeobecná a vývinová psychológia, sociálna a pedagogická psychológia, rétorika.

V rámci psychologických disciplín sa pokúšame napĺňať kognitívne ciele (osvojenie si základných poznatkov o fungovaní psychiky na úrovni jednotlivca aj v sociálnom kontexte…), osobnostno-afektívne ciele (utváranie postojov týkajúcich sa školy, vyučovania, učiteľskej roly, vzťahu učiteľ – žiak…) a prakticko-aplikačné ciele (sebapoznanie, rozvíjanie komunikačných spôsobilostí, zvládanie problémových situácií, záťaže…).