Denná forma DPŠ na OSV

Na DPŠ – dennú formu sa môžu prihlásiť študenti denného štúdia v prvom ročníku inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia alebo v končiacom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia (len pokiaľ budú pokračovať na druhom stupni štúdia). Prihlášku si môžu záujemcovia stiahnuť na stránke Oddelenia spoločenských vied (ďalej len OSV) pod položkou menu: Pre uchádzačovDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)Prihláška na DPŠ, prípadne vyzdvihnúť na OSV. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť na OSV do 30. júna príslušného roku. Po spracovaní prihlášok dostanú uchádzači rozhodnutie o prijatí/neprijatí. Počet prijímaných je limitovaný personálnymi a priestorovými možnosťami OSV. Keď sa naplní maximálny počet, ďalšie žiadosti budú zaradené do poradovníka náhradníkov podľa dátumu doručenia (pre prípad, že pôvodne prihlásení na štúdium nenastúpia).

Uchádzači sú zaraďovaní na programy DPŠ podľa študijných odborov na 2. stupni VŠ štúdia. Absolventi dennej formy DPŠ získajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy na vyučovanie profesijných predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah ich študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.

Študentom DPŠ sa stáva uchádzač po zápise. Podmienkou je uhradenie príslušného poplatku 140 EUR za akademický rok (280 EUR za celé štúdium) a potvrdenie o návšteve školy. Štúdium začína v prvom semestri príslušného akademického roka, na ktorý je uchádzač prijatý. Štúdium prebieha prezenčne (priamy kontakt vyučujúcich so študentmi) na prednáškach, cvičeniach, konzultáciách. Výučba prebieha spravidla každý druhý piatok (dané zaradením do skupín), podľa rozvrhu štandardne od 8:00 – 15:00 v priestoroch OSV. Okrem prednášok a cvičení na OSV prebieha pedagogická prax na cvičných školách. Organizácia výučby je určená harmonogramom štúdia a rozvrhom na daný akademický rok.

DPŠ je štvorsemestrálne štúdium, v štvrtom semestri sa odovzdáva záverečná práca a konajú sa záverečné skúšky. Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti dostanú absolventi záverečných skúšok DPŠ až po úspešnom ukončení druhého stupňa štúdia a získajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ.

Pokiaľ študent úspešne neukončil inžinierske štúdium, nemôže dostať Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti, aj keby DPŠ úspešne ukončil.


Upozornenie:

VÝŠKA POPLATKU PRI ZMENE FORMY DPŠ

Študenti dennej formy DPŠ, ktorí počas absolvovania DPŠ z rôznych dôvodov (prerušenie štúdia v DPŠ, začatie DPŠ až v 2. ročníku inžinierskeho štúdia na TUKE, a pod.) zmenia formu štúdia na externú, sú povinní zaplatiť poplatok za DPŠ za pomernú časť svojho štúdia v zmenenej forme podľa schváleného sadzobníka pre externú formu DPŠ.

 (Posledná úprava 2022_04_28)