Ako získať ING-PAED IGIP

Medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku IGIP (Internationale Gesellschaft fűr Ingenieurpädagogik, The International Society for Engineering Education) bola založená v roku 1972 na univerzite v Klagenfurte (Rakúsko). Medzi ciele IGIP (www.igip.org) patrí:

  • Zdokonaľovať vyučovanie technických predmetov.

  • Vytvárať z praxe vychádzajúce kurikulá, ktoré budú zodpovedať potrebám študentov aj zamestnávateľov.

  • Posilňovať využívanie médií vo vyučovaní.

  • Integrovať jazyky a humanitné vedy do technického vzdelávania.

  • Presadzovať zaradenie nácviku manažérskych spôsobilostí do vzdelávania inžinierov.

  • Prispievať k formovaniu ekologického uvedomenia.

  • Podporovať inžiniersku pedagogiku v rozvojových krajinách.

V záujme zvyšovania kvality prípravy učiteľov technických predmetov bolo v rámci IGIP vytvorené štandardné kurikulum pre inžiniersku pedagogiku. Vzdelávacie organizácie, ktoré pripravujú učiteľov technických predmetov podľa tohto kurikula, môžu požiadať IGIP o akreditáciu. Inžinieri – technici, ktorí absolvujú pedagogické štúdium v akreditovanej organizácii, sú oprávnení požiadať o zápis do medzinárodného registra kvalifikovaných učiteľov technických predmetov a používať titul ING-PAED IGIP.

Existencia registra aj titul ING-PAED IGIP vo všeobecnosti pozitívne vplývajú na spoločenské postavenie učiteľov technických predmetov. V štátoch, kde IGIP pôsobí (v súčasnosti vyše 70 krajín, vrátane väčšiny štátov EÚ), znamená tento titul kvalifikáciu vyučovať technické predmety.

Pracovisko TUKE (do 31.12.2021 Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE) bolo zaradené do Indexu IGIP v roku 1997. V roku 2008 kurz vysokoškolskej pedagogiky aj doplňujúce pedagogické štúdium organizované katedrou úspešne prešli opätovnou akreditáciou IGIP. Na odporúčanie medzinárodného monitorovacieho výboru prezident IGIP udelili pracovisku TUKE titul „Engineering Education Training Centre for International Engineering Educators“.

Udelenie tohto titulu znamená, že absolventi vysokoškolskej pedagogiky na pracovisku TUKE a absolventi DPŠ podľa kurikula platného do akademického roku 2013/2014 na KIP TUKE, môžu požiadať o zápis do Registra IGIP a o titul ING-PAED IGIP.  Podmienkou je, že sú inžinieri – technici a majú minimálne ročnú učiteľskú prax. Žiadosť sa predkladá na formulári dostupnom na http://www.igip.org/, ktorý sa zasiela slovenskému monitorovaciemu výboru IGIP (sekretár prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, Ing. Paed IGIP, hrmo[zavináč]dti[bodka]sk). Za zápis do registra sa platí administratívny poplatok.