Kurz „Vysokoškolská pedagogika“ končí záverečnou skúškou pred komisiou, ktorá je zložená z  vyučujúcich jednotlivých modulov kurzu.

Na záverečnú skúšku sú pozývaní tí frekventanti, ktorí splnili nasledujúce podmienky:

  • absolvovali najmenej 75% výučby v každom module,
  • odovzdali portfólio,
  • realizovali svoju výučbu s konzultačnou hospitáciou a následný rozbor tejto výučby,
  • absolvovali nahrávanie verejného vystúpenia a jeho analýzu.

Výsledné hodnotenie frekventanta je „uspel“ alebo „neuspel“. V prípade neúspešného absolvovania záverečnej skúšky má frekventant nárok na 1 opravný pokus.

Po absolvovaní záverečnej skúšky dostávajú všetci úspešní absolventi Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu „Vysokoškolská pedagogika“ podľa štandardného kurikula pre inžiniersku pedagogiku IGIP (International Society for Engineering Pedagogy).

Úspešní absolventi kurzu s profesijným zameraním technického smeru si môžu následne podať žiadosť o udelenie titulu ING.PAED.IGIP. Informácie sú dostupné na: http://www.igip.org/ing-paed-IGIP.php