Externá forma DPŠ na OSV

Externá forma DPŠ na je určená pre absolventov inžinierskeho štúdia na TUKE, prípadne na iných vysokých školách. Je určená pre absolventov všetkých fakúlt TUKE okrem Fakulty umení (FU).

Prihlášku na DPŠ je treba zaslať poštou alebo doručiť osobne na OSV do 30. júna. Prihlášku si môžu záujemcovia stiahnuť na stránke Pre uchádzačovDoplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)Prihláška na DPŠ. Po spracovaní prihlášok dostanú uchádzači rozhodnutie o prijatí (neprijatí). Počet prijímaných je limitovaný personálnymi a priestorovými možnosťami OSV. Po naplnení maximálneho počtu študentov, ďalšie prihlášky budú zaradené do poradovníka náhradníkov podľa dátumu doručenia.

Absolventi externej formy DPŠ získajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy na vyučovanie profesijných predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah ich študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.

Študentom DPŠ sa stáva uchádzač po zápise. Podmienkou je uhradenie príslušného poplatku 240 EUR za semester (960 EUR za celé štúdium). Štúdium začína v prvom semestri príslušného akademického roka, na ktorý je uchádzač prijatý. Štúdium prebieha prezenčne (priamy kontakt vyučujúcich so študentmi) na prednáškach, cvičeniach, konzultáciách. V prvom ročníku je výučba spravidla každý druhý pondelok alebo utorok (dané zaradením do skupín), podľa rozvrhu štandardne od 8:00 – 14:50 v priestoroch OSV. Okrem prednášok a cvičení na OSV prebieha pedagogická prax na cvičných školách. Organizácia výučby je určená harmonogramom štúdia a rozvrhom na daný akademický rok.

DPŠ je štvorsemestrálne štúdium, v štvrtom semestri sa odovzdáva záverečná práca a konajú sa záverečné skúšky. Úspešní absolventi záverečných skúšok dostanú vysvedčenie a získavajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ.


Upozornenie:

VÝŠKA NEUHRADENÉHO POPLATKU ZA DPŠ PO JEHO PRERUŠENÍ V EXTERNEJ FORME

V prípade pokračovania štúdia po prerušení sa výška neuhradenej čiastky poplatku vypočíta podľa aktuálne platných cien.

(Posledná úprava 2022_04_11)