Prečo je dobre študovať pedagogiku?

(Kde sa možno stretnúť s pedagogikou)

Oblasť školstva

Prioritná oblasť, kde sa pedagogika uplatňuje, sú školské inštitúcie všetkých druhov a stupňov – čiže týka sa riaditeľov škôl, učiteľov, vychovávateľov, inštruktorov a pod. Všetci menovaní čerpajú poznatky z pedagogiky a jej jednotlivých súčastí, čo je nevyhnutné pre ich riadiacu a vzdelávaciu činnosť.

Oblasť mimoškolského vzdelávania

Vzdelávanie, ktoré sa realizuje mimo bežného školského systému – vo firmách, záujmových kluboch, kultúrnych a športových zariadeniach a pod. Práve táto oblasť podnietila vznik špecifických disciplín a teórií – andragogika, pedagogika voľného času a pod.

Oblasť ekonomického rozhodovania

V súčasnosti vzdelávanie predstavuje vysoký podiel vo verejných rozpočtoch z hľadiska finančných nákladov. Práve preto je nevyhnutné prihliadať na pedagogické aspekty – optimálny pomer medzi počtom učiteľov a žiakov na školách (koľko učiteľov treba zamestnať a platiť). Touto problematikou sa zaoberá ekonómia vzdelávania.

Sociálna politika

Politika zamestnanosti obyvateľstva je podmienená nielen politickými, či ekonomickými činiteľmi, ale aj poznatkami pedagogického charakteru. Je treba brať do úvahy, ktoré skupiny populácie získavajú uplatnenie na trhu práce v súvislosti s dosiahnutým stupňom vzdelania, ktoré skupiny sú postihnuté nezamestnanosťou, v ktorých skupinách a ako realizovať rekvalifikačné aktivity. Tieto otázky do istej miery rieši ekonómia výchovy, ale aj sociológia výchovy, vzdelávacia politika, pedagogická diagnostika.

Oblasť sociálnych zariadení

V nich odborníci poskytujú pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú – domovy mládeže, špeciálne zaradenia pre handicapované deti a dospelých, nemocnice, stacionáre, domovy pre seniorov, ústavy nápravnej výchovy. Tu sa uplatňuje tak špeciálna pedagogika ako aj sociálna pedagogika.

Oblasť vedy

Súčasná pedagogika prispieva svojimi poznatkami k celkovému vedeckému objasňovaniu tak súčasného spoločenského života, ako aj jej minulosti a tiež budúcnosti. Zhrnúť význam pedagogiky možno aj tak, že práve jej praktická využiteľnosť je hlavnou silou, ktorá pomohla napredovaniu v priebehu minulých desaťročí a nadobúda stále viac na význame.