Čo je DPŠ

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v § 9 ods. 1 stanovuje predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorými sú kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca sú podľa § 10 ods. 1 zákona vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje. Podľa § 11 ods. 1 písmeno a) tohto zákona je vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa strednej školy najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má podľa § 12 ods. 1 zákona vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe. Ak nespĺňa podmienky podľa ods. 1, podľa ods. 2 získa vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii absolvovaním kvalifikačného vzdelávania.

Podľa § 42 ods. 1 písmeno a) zákona je kvalifikačné vzdelávanie osobitným druhom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorý sa podľa ods. 2 poskytuje ako jednoduchý program vzdelávania alebo program vzdelávania členený na moduly. Podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona je cieľom kvalifikačného vzdelávania získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca alebo b) v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca.

Paragraf 43 ods. 3 zákona uvádza, že kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písmeno a) a b) sa organizuje ako doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len „DPŠ“), ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, školský tréner a pedagogický asistent.

DPŠ, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ podľa § 43 ods. 4 tohto zákona, organizuje vysoká škola aj pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch.

Podľa § 43 ods. 8 fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborných zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca, môže absolvovať kvalifikačné vzdelávanie.

Podľa § 83 ods. 1 zákona pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia.

Vysoká škola, ktorá neuskutočňuje učiteľský študijný program podľa § 44 ods. 3 zákona, organizuje DPŠ ako jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Program DPŠ schvaľuje ministerstvo školstva podľa podmienok ustanovených v § 43 až § 44 zákona a vyhláške č. 361/2019 Z. z. Odborným garantom programu DPŠ je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu programu DPŠ.

Podľa § 85 písm. b) zákona vydalo MŠVVaŠ SR všeobecne záväzný predpis, ktorým ustanovilo podrobnosti o požiadavkách na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Súčasťou Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 361/2019 Z. z. sú Požiadavky na obsah a rozsah programu DPŠ podľa § 44 ods. 3. Podľa Vyhlášky č. 361/2019 Z. z. obsah programu DPŠ tvoria tematické celky: pedagogicko-psychologický základ v rozsahu najmenej 90 hodín, sociálno-vedný základ v rozsahu najmenej 20 hodín, odborovo-didaktický tematický celok alebo predmetovo-didaktický tematický celok v rozsahu najmenej 50 hodín a pedagogická prax v rozsahu najmenej 40 hodín.

Kvalifikačné vzdelávanie sa podľa § 46 zákona ukončuje  obhajobou záverečnej práce, záverečnou skúškou, ktorá môže byť aj praktická a pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva rektor vysokej školy. O obhajobe záverečnej práce a o priebehu záverečnej skúšky sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Dokladom o ukončení kvalifikačného vzdelávania je vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.